Barla Lahikası

Barla Lahikası, 90. Mektup, 141. sayfadasınız.

Ve şu fıkrayı söylettirdi:
Âyinedir bu hâtem, herkes sıdk ile hâdim,
Mir'ât-ı Üstaddan, Kur'ân'dır görünen dâim.
Allahü Zülcelâl cümlesinden razı olsun. Bu mübarek mir'âtın boş köşesine, bu beyitle imzamın konulmasını tasvib-i ârifanelerine arz ederim.
 Hulûsi
• • •
- 90 -
Binbaşı Âsım Beyin Risaletü'n-Nur Sözleri hakkında temsîl ettiği bir fıkradır.
Münezzehdir şuûnattan, hep ilhâm-ı İlâhîdir,
Okurken nur alır vicdan, sütûr-u bî-tenâhîdir,
Riyâdan, kibirden, her meâsîden münezzehdir,
Kelâm-ı lâyezâlîden gelen bir nur-u müferrihtir.
Nasıl bir vecd içinde anladım bilsen, bu âsârı,
Bu, âyetler gibi nuranî ve lâhutî bu efkârı,
Meâsir mi? Eser mi? Müncelî, yoksa müessir mi?
İlâhî bir "sürâ"dan berk uran, hayret-fezâ sır mı?
Anılmaz, anlatılmaz, sırr-ı vahdetten haberlerdir.
Sen ey gafil beşer, bil nefsini, gör ki, ne şeylerdir.
Bütün kevn vâlih ve hayran düşündükçe serencâmın
Kerîm hayretle, hürmetle anar nâmın, büyük nâmın.
 Âsım
• • •

Ve şu fıkrayı söylettirdi: Âyinedir bu hâtem, herkes sıdk ile hâdim, Mir'ât-ı Üstaddan, Kur'ân'dır görünen dâim. Allahü Zülcelâl cümlesinden razı olsun. Bu mübarek mir'âtın boş köşesine, bu beyitle imzamın konulmasını tasvib-i ârifanelerine arz ederim.  Hulûsi • • • - 90 - Binbaşı Âsım Beyin Risaletü'n-Nur Sözleri hakkında temsîl ettiği bir fıkradır. Münezzehdir şuûnattan, hep ilhâm-ı İlâhîdir, Okurken nur alır vicdan, sütûr-u bî-tenâhîdir, Riyâdan, kibirden, her meâsîden münezzehdir, Kelâm-ı lâyezâlîden gelen bir nur-u müferrihtir. Nasıl bir vecd içinde anladım bilsen, bu âsârı, Bu, âyetler gibi nuranî ve lâhutî bu efkârı, Meâsir mi? Eser mi? Müncelî, yoksa müessir mi? İlâhî bir "sürâ"dan berk uran, hayret-fezâ sır mı? Anılmaz, anlatılmaz, sırr-ı vahdetten haberlerdir. Sen ey gafil beşer, bil nefsini, gör ki, ne şeylerdir. Bütün kevn vâlih ve hayran düşündükçe serencâmın Kerîm hayretle, hürmetle anar nâmın, büyük nâmın.  Âsım • • •